آنالیز بیان چندین ژن مهم در مسیر Signal transductionو پارامترهای فیزیولوژیک مرتبط با آن در پاسخ به تنش خشکی در دو رقم حساس و مقاوم گیاه کلزا (Brassic

آنالیز بیان چندین ژن مهم در مسیر  Signal transductionو پارامترهای فیزیولوژیک مرتبط با آن در پاسخ به تنش خشکی در دو رقم حساس و مقاوم گیاه کلزا (Brassic

آنالیز بیان چندین ژن مهم در مسیر Signal transductionو پارامترهای فیزیولوژیک مرتبط با آن در پاسخ به تنش خشکی در دو رقم حساس و مقاوم گیاه کلزا (Brassic

چکیدهتغییرات مداوم آب وهوا، مسئول القای چندین عامل تنشزا در گیاهان میباشد. در بین این عوامل، خشکی بهعنوان مهمترین تنش غیرزیستی شناخته میشود. برای مقابله با این شرایط گیاه باید قادر به درک، پاسخدهی و سازگاری نسبت به این تغییرات محیطی بوده و فعالیتهای فیزیولوژیکی خود را تغییر دهد. صدها ژن در گیاهان در پاسخ به تنش رطوبتی القا میشوند. شناسایی و بررسی ویژگیهای ژنهای تنظیم کنندهی کلیدی دخیل در تحمل خشکی اهمیت فوقالعادهای در بهبود ژنتیکی…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *