اثر سطوح مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام‌زمینی

اثر سطوح مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام‌زمینی

اثر سطوح مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام‌زمینی

چکیده:
به منظوربررسيتاثيرمقاديرمختلفآهنوگوگردبرعملكرد و اجزای عملکردگياهبادامزميني،آزمايشفاكتوريلدرقالبطرحبلوككاملتصادفي در 3 تكراربا4 سطحكودگوگردازمنبعكودگوگرد گرانوله) شامل0،40،80 و120 كيلوگرمدرهكتار)وكودآهنازمنبعكلاتآهن ) بهصورت محلولپاشيشامل 0، 2، 4 و 6 در هزار) درشهرستانآستانهاشرفيهواقعدرشرقاستانگيلان انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه از تیمارهای S80Fe2 و S80Fe4 به ترتیب با میانگین 2905 و 2890 کیلوگرم در هکتار به‌دست…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *