تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران…

تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران...

تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران…

 فهرست مطالب
فصل اول1
کلیات تحقیق1
1-1 مقدمه2
1-2بیان مسئله3
1-3سوالات تحقیق4
1-4اهمیت و ضرورت تحقیق4
1-5اهداف تحقیق5
1-6فرضیات تحقیق6
1-7جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق6
1-8 روش شناسی تحقیق7
1-8-1 روش گردآوری اطلاعات7
1-8-2 قلمرو تحقیق7
1-8-3 جامعه آماری تحقیق8
1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق8
1-10 ساختار پژوهش8
فصل دوم10
مبانی نظری و پیشینه تحقیق10
2-1 مقدمه11
2 -2 مدیریت سود11
2-2-1 تعریف مدیریت سود12
2-2-2 انگیزه های مدیریت سود14
2-2-3 روش‌ها ی موجود برای…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *