نشان ويژه سازي مورفولوژيك ريز جلبك ناشناخته جمع آوري شده از زمين هاي كشاورزي استان گلستان

نشان ويژه سازي مورفولوژيك ريز جلبك ناشناخته جمع آوري شده از زمين هاي كشاورزي استان گلستان

نشان ويژه سازي مورفولوژيك ريز جلبك ناشناخته جمع آوري شده از زمين هاي كشاورزي استان گلستان

چکیده
سیانوباکتری ناشناخته خاکزی Anabaena sp.FS76، در شرایط توام محدودیت افراطی شدت نور، دی اکسید کربن و pH از نظر مورفولوژی به صورت چند وجهی نشان ویژه سازی شده است. بعد از نمونه‌برداري از شاليزارهاي استان، نمونه خالص شده در محيط كشت مايع BG0-11 وارد شد. تيمارهاي pH (5، 7، 9 و 11)، دي اكسيد كربن با تراکم متفاوت (محدوديت دي اكسيد كربن)، هوادهي (محدوديت نسبي) و عدم محدوديت (تلقيح دي اكسيد كربن) به صورت جداگانه و توام اعمال گرديد. شدت نور در تمامی موارد در حد…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *