• مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بويه هاي صيادي؛

  مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بويه هاي صيادي؛   مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بويه هاي صيادي فرمت فایل: PDF تعداد صفحات:49...جزئیات بیشتر / دانلود

 • تحول خاک های حاصل از رسوبات آبرفتی رودخانه کارون در یک امتداد عمود بر مسیر رودخانه کارون

  تحول خاک های حاصل از رسوبات آبرفتی رودخانه کارون در یک امتداد عمود بر مسیر رودخانه کارونفصل اول: مقدمه 1- 1 بیان مسئله خاكهاتودهطبیعیبامورفولوژيواحدهستندکهدرنتیجهاثربرهمکنشاقلیم،موجوداتزنده، موادمادري،پستیوبلنديدرطولزمانتشکیلگردیده اند (مولدرز[1]، 1987). ماده مادري از مهم ترين فاكتورهاي خاك سازي در مناطق خشك و…

 • Physics of Classical Electromagnetism

  Physics of Classical ElectromagnetismMinoru Fujimoto...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Communications In Mathematical Physics - Volume 283

  Communications In Mathematical Physics - Volume 283M. Aizenman (Chief Editor)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Dynamical Systems, Wave-Based Computation and Neuro-Inspired Robots (CISM International Centre for Mechanical Sciences)

  Dynamical Systems, Wave-Based Computation and Neuro-Inspired Robots (CISM International Centre for Mechanical Sciences)Paolo Arena...جزئیات بیشتر / دانلود

 • High Order Difference Methods for Time Dependent PDE

  High Order Difference Methods for Time Dependent PDEBertil Gustafsson (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود