• نقد شعر Self in 1958, by Anne Sexton

  نقد شعر Self in 1958, by Anne Sextonنقد شعر Self in 1958, by Anne Sexton...جزئیات بیشتر / دانلود

 • بررسی ارتباط بین ساز و کارهای کنترلی شرکت ها و میزان نگهداشت وجه نقد آن ها با تمرکز بر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

  بررسی ارتباط بین ساز و کارهای کنترلی شرکت ها و میزان نگهداشت وجه نقد آن ها با تمرکز بر شرکت های بورس اوراق بهادار تهرانفهرست چکیده ..1 فصلاولکلیات تحقیق 1-1 مقدمه ۳ 1-2 بیانمسئله. ۳ 1-3 اهمیتوضرورتانجامتحقيق ۵ 1-4 اهدافتحقیق…

 • Computational geometry: algorithms and applicationsq

  Computational geometry: algorithms and applicationsqProf. Dr. Mark de Berg, Dr. Otfried Cheong, Dr. Marc van Kreveld, Prof. Dr. Mark Overmars (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • جلسه اول : آموزش ویدویی نرم افزار تک پلات 360 نسخه 2017

  جلسه اول : آموزش ویدویی نرم افزار تک پلات 360 نسخه 2017در این ویدیو مفاهیم اولیه و منو ها وزیر منو های تک پلات و نحوه بررسی قسمت های مختلف آن را می آموزید بعد از مشاهده این ویدیو مفاهیم…

 • New Perspectives and Approaches in Plant Growth-Promoting Rhizobacteria Research

  New Perspectives and Approaches in Plant Growth-Promoting Rhizobacteria ResearchPeter A. H. M. Bakker, Jos M. Raaijmakers (auth.), P. A. H. M. Bakker, J. M. Raaijmakers, G. Bloemberg, M. Höfte, P. Lemanceau, B. M. Cooke (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع خودکارآمدی

  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع خودکارآمدیاز آنجایی که قسمت اعظم یک پایان نامه را بخش دوم آن تشکیل می دهد و معمولا زمان زیادی از دانشجویان و نویسندگان طرح های پژوهشی را به خود اختصاص می دهد…