• دانلود طرح کرامت واحد کار آزادگی مهارت عزت نفس پایه پنجم ابتدایی

  دانلود طرح کرامت واحد کار آزادگی مهارت عزت نفس پایه پنجم ابتداییدانلود طرح کرامت واحد کار آزادگی مهارت عزت نفس پایه پنجم ابتدایی در 28 صفحه بهترین نمونه طرح کرامت واحد کار آزادگی مهارت عزت نفس پایه پنجم ابتدایی کاملترین…

 • Unmasking Europa: The Search for Life on Jupiter’s Ocean Moon

  Unmasking Europa: The Search for Life on Jupiter’s Ocean MoonRichard Greenberg (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Recent Advances in Crohn’s Disease: Proceedings of the 2nd International Workshop on Crohn’s Disease, Noordwijk/Leiden, 25–28 June 1980

  Recent Advances in Crohn’s Disease: Proceedings of the 2nd International Workshop on Crohn’s Disease, Noordwijk/Leiden, 25–28 June 1980F. T. De Dombal (auth.), A. S. Peña, Irene T. Weterman, C. C. Booth, W. Strober (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • رابطه‌ی بین آموزش مهارت‌های زندگی (با تأکید بر مهارت‌‌های پیش از ازدواج) و سازگاری زناشویی فرزندان شاهد، جانباز و آزاده‌ی استان قم

  رابطه‌ی بین آموزش مهارت‌های زندگی (با تأکید بر مهارت‌‌های پیش از ازدواج) و سازگاری زناشویی فرزندان شاهد، جانباز و آزاده‌ی استان قمچکیده پژوهشحاضربهدنبالبررسیرابطه‌یبینآموزشمهارت‌هایارتباطیوسازگاریزناشوییفرزندانمتأهلشاهد،جانبازوآزادهمی‌باشد؛بههمینمنظوربینمتغیرهایپژوهشارتباطنظریبرقرارشدوفرضیه‌هایپژوهشمطرحگردید.جامعه‌یآماریپژوهش حاضر، فرزندانشاهد،جانبازوآزاده‌یاستانقممی‌باشندکهبینسال‌های1386 تا1390 ازدواجنموده‌اند،کهتعدادآنها100 نفربرآوردشد؛و همه‌ی این تعداد برای مطالعه و رسیدن به اهداف پژوهش انتخاب شدند.…

 • Shock and Damage Models in Reliability Theory (Springer Series in Reliability Engineering)

  Shock and Damage Models in Reliability Theory (Springer Series in Reliability Engineering)Toshio Nakagawa...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Models and Sets

  Models and SetsG. H. Muller...جزئیات بیشتر / دانلود