بررسی فونستیک عقرب های استان تهران93

بررسی فونستیک عقرب های استان تهران93  عنوان صفحه چکیده.. 1 فصل اول.. 2 1-1- مقدمه.. 3 1-2-بیان مسئله .. 4 1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5 1-3-1- اهداف تحقیق .. 6 1-3-2- سوالات تحقیق .. 6 1-3-3- فرضیه های تحقیق .. 6 فصل دوم.. 7 2-1- اهمیت عقرب ها.. 8 2-2- جایگاه عقرب ها در طبقه […]

بررسی فونستیک تریپس های خاک زی و قارچ خوار در شهرستان گرگان، استان گلستان

بررسی فونستیک تریپس های خاک زی و قارچ خوار در شهرستان گرگان، استان گلستان چکیده در این تحقیق که در مورد بال­ریشک­داران خاک­زی و قارچ­خوار انجام شد، با نمونه­برداری از خاک­ها و خاک­برگ­های جنگلی و سرشاخه­های خشکیده­ی درختان جنگلی، در مجموع 5 گونه تریپس متعلق به 4 جنس جمع­آوری شدند. همه­ی نمونه­های جمع­آوری شده به […]