دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، ..با تاکید بر دستور العمل OECD 2011

دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، ..با تاکید بر دستور العمل OECD 2011   چكیده شرکتهای چند ملیتی باتوجهبهداشتنشعبهوانجامفعالیتدرقلمروهایمتعدد،مدیریتیکپارچه،ساختارپیچیدهوپارهایویژگیهایخاص،در مفهومیموسع،بابموضوعاتومسائلیراگشودهاندکهکمتریاگاهحتیبههیچوجه،درخصوصفعالانوشرکتهایداخلیمطرحنمیشود. ازاینمیان،حفاظتازمحیطزیست،حقوقکار،مسائلمربوطبهمالیاتبندیبینالمللی،حقوقبشر، مسانل سرمایه گذاری، حقوق رقابت، حقوق مالکیت فکر ی، انتقال تکنولوژیوغیرهرامیتواننامبرد. مسالۀ نظارت و تحت کنترل… جزئیات بیشتر / دانلود

بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران…

بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران…  چکیده هدف اصلی ما در این تحقیق، بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی می باشد. روش تحقیق، پژوهش حاضر […]

مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (wto)…

مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (wto)… فهرست عنوان شماده صفحه چکیده7 مقدمه. 8 سوالات تحقیق.. 11 ساماندهی تحقیق.. 11 فصل اول : سازمان تجارت جهانی wto. 13 1-1-وضعیت سازمان تجارت جهانی wto. 13 1-1-1-تاریخچه ی تشکیل سازمان تجارت جهانی wto. 14 1-1-2-اهداف،اصول و […]

تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نا متقارن هزینه ها…

تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نا متقارن هزینه ها…  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده1 فصل اول:کلیات طرح تحقیق.. 2 1-1 مقدمه3 1-2 تشریح موضوع و بیان مساله3 1-3 ضرورت انجام تحقیق4 1-4 اهداف علمی5 1-5 اهداف کاربردی5 1-6 بهروه وران (ذینفعان)5 1-7 فرضيه ها6 1-8 مدل تحقیق6 1-9 روش تحقیق9 1-10روش گردآوری […]

بررسی آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه…

بررسی آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه… فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده1 مقدمه2 فصل اول: کلیات تحقیق5 1-1- بیان مسئله6 1-2- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق6 1-3- سابقه تحقیق6 1-4- اهداف تحقیق7 1-4-1- هدف کلی تحقیق7 1-4-2- اهداف جزیی تحقیق7 1-5- سوالات تحقیق7 1-6- دامنه تحقیق8 1-7- روش تحقیق8 1-8- زندگی نامه […]

بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان…

بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان… فهرست مطالب مقدمه2 الف) بیان مسئله2 ب) سوالات تحقیق4 ج) فرضیات4 د ) اهداف تحقیق4 ه) پیشینه تحقیق5 و)روش تحقیق5 ز)ساختار تحقیق5 فصل اول: بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان6 1-1تعاریف و مفاهیم مالیت و مالکیت7 1-1-1- تعريف مال در لغت واصطلاح7 1-1-2- تعريف مالكيت در لغت واصطلاح7 2-1 […]

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار…

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار… چکیده   1-1 مقدمه به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت ومشکل کنترل شرکت، مدیران با سهامداران خارج شرکت در تضاد منافع هستند. معمولامدیران تمایل به ماندن درقدرت رادارند و مالکان زمانی که بخواهند تغییری در سیستم مدیریت بدهند، یک […]

بررسی نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی…

بررسی نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی…   فهرست مطالب عنوان .صفحه چکیده….1 مقدمه..2 بیان مسئله…3 سؤال­های تحقیق ..4 فرضیه­های تحقیق…4 اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع …4 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….5 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..6 ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..6   فصل… جزئیات بیشتر / دانلود

تأثیرمتغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی (اجزای اصلی و غیر اصلی) بر پیش بینی جریان نقد آتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران…

تأثیرمتغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی (اجزای اصلی و غیر اصلی) بر پیش بینی جریان نقد آتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران… فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده..1 فصل اول: کلیات پژوهش 1.1 مقدمه.. 3 2.1بیان مسئله.. 3 3.1اهداف پژوهش………………………………………………………………………………… 6 4.1ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………… 6 5.1 فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………… 8 6.1جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………… 8 7.1روش تحقیق……………………………………………………………………………………. […]

زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار…

زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار… فهرست مطالب عنوان صفحه  چکیده. 1 مقدمه..2 بیان مسئله… 2 اهمیت موضوع.. 3 پیشینه تحقیق… 4 فرضیه…. 5 سوال تحقیق. 5  فصل اول : کلیات  مروری بر ادبیات تحقیق ………………………………. 6 1- 1-گفتار اول : جایگاه زن در اسلام و در جوامع […]