مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن¬ها

مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن¬هاچکیده اینرسالهکوششی در جهت بررسی نحوه مدیریت صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و عملکرد آ­ن­ها می­باشد. در این راستا مدل چهار عاملی کارهارت به منظور محاسبه عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری استفاده شده و تأثیر مدیریت صندوق ها که از طریق واریانس تفاوت بازده صندوق و بازده بازار به دست آمده است، بر عملکرد صندوق مورد سنجش قرار گرفته است. به این منظور فرضیه­هایتحقیق بر مبنای روش داده­های ترکیبی و با استفاده از اطلاعات و داده­های...جزئیات بیشتر / دانلود

بررسی اثر میزان رسیدگی و تعداد چین برداشتی بر عملکرد کمی و کیفی تولید توتون pvh19

بررسی اثر میزان رسیدگی و تعداد چین برداشتی بر عملکرد کمی و کیفی تولید توتون pvh19 فهرست مطالب  چکیده1 فصل اول2 مقدمه وکلیّات2 مقدمه:3 1-کلیات4 1-1: پیشینه کشت و کار توتون در جهان و ایران4 1-1-1 : پیشینه کشت و کار در جهان4 1 ـ 1-2 : پیشینه کشت و کار در ایران4 1 ـ 1-3 : سطح زیر کشت و مقدار تولید توتون در جهان و ایران5 1 ـ 1-4: اهمیت اقتصادی توتون5 1-2: مشخصات گیاهشناسی توتون9 1-2-1: مشخصات زیر جنس پتونیویدس ( ( Nicotiana Petunioides10 1-2-2 : مشخصات زیر جنس روستیکا ( Nicotiana Rustica )10 1-2-3 : مشخصات زیر…